Bu İslami bir mesele değil, sosyolojik

Bu İslami bir mesele değil, sosyolojik ve daha doğrusu insani bir meseledir. Sünnetullaha ait meselelerden birisidir. Bununla mücadele için büyük cihada (nefsi terbiye) ihtiyaç vardır. Bu gerçek, Fransız Devrimi için de Bolşevik devrimi için de fazlasıyla geçerlidir. Bununla birlikte bu tespit sadece devlet düzeyinde değil iktidarın görüldüğü her yer için geçerlidir. İnsan parayla imtihan olunca değişmiyor mu? Değişmeyen de var ama değişen çok. Dolayısıyla bunu-yanlış olmamakla birlikte- sadece iktidarı suçlama makamında kullanmak seçicilik olur. Yoksa Hazreti İsa’nın Mecdelli Meryem’e taş atmak isteyenlere söylediği gibi, ‘ilk taşı günahsız olanınız atsın’ demek zorunda kalacağız.
*
samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Turkish Review ve Hira dergisinin

Turkish Review ve Hira dergisinin ortaklaşa tertip ettikleri Türk-Arap Entelektüel Forumu’nda İslami kesimlerin güçle ilişkisi veya iktidarla imtihanı masaya yatırılmış. İyi de edilmiş. Today’s Zaman’da yer alan bir habere göre, Forum İslamcıların iktidarla imtihanlarını kaybettiklerini onaylamış. Forum’da konuşan Ali Bulaç gibiler ise İslamcıların devleti değiştirmek için yola çıktıklarını ve bu amaçla iktidara geldiklerini lakin iktidarda değişerek iktidarın parçası halini aldıklarını ve kaynaklarından yararlanmayı seçtiklerini ifade etmiş. Kaynaklarını kendilerine peşkeş çekiyorlarmış. Devletin imkanlarından ve nimetlerinden zevklenmeyi adet etmişler. Bunlar tabii ki umumi olarak doğru tespitler. Sosyolojik bir gerçek olarak devrim devlet olunca statikleşir. Kendisini merkeze alır ve buna mukabil herkesi derkenar ve preferi olarak telakki eder. Hareket, kurum veya devlet olunca

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

bir anlatımla, ordunun önce mali

Ancak, sermaye ile ordunun milliyetçi ideolojisi, disiplini bağdaşmadı, çatıştı. Ordunun iktidar ve silah üzerindeki egemenliği, globalizme ters bir şekilde,sermaye piyasasına yansıması artınca, işler değişti. Önce OYAK BANK’ ı bir Hollanda bankası aldı. Başka bir anlatımla, ordunun önce mali gücüne el koydular, sonra da iktidar üzerindeki egemenliğine.
Emperyalizm orduyu tahtından ötelerken, ordunun yerine neyi koyuyor? Bu sorunun doğru yanıtını bulmadan, diğer konulara sağlıklı yanıtlar bulmak olanaksız. Somut veri ve gelişmelere bakarak bu soruya yanıt verecek olursak; ordunun yerine global sermaye yi koyduğunu, Türkiye’yi sıradan bir bölge devleti olmaktan çıkartıp, icazetli emperyalist üst bölge ülkesi konumuna yükseltip, orduyu da bu yapılanmaya göre şekillendirip, bu yapılanmanın denetimine verdiğini söyleyebiliriz.

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

dünya anlayışları, toplumsal dokuları

Emperyalizm, ordu eli ile, kendi sermayesinin önündeki bütün çakır dikenleri temizledi. Emperyalizmin Türkiye de egemenlik kurmasının önünde engel teşkil edebilecek olan 68, 78 gibi kocaman iki kuşağı, dünya anlayışları, toplumsal dokuları ile birlikte yok ettirdi. İş birlikçi, uşak ruhlu, para kulu, kişiliksiz, karaktersiz ne kadar insan bozması varsa devlet içinde egemen kıldı. Yeteneksizlerin yeteneklileri yönettiği bir yapılanma yarattı. Ordu uzun süre bu sanal çarkın korumacılığını yaptı. Onlar emperyalizme ordu da onlara hizmet etti. Ordu, sadece silah sahibi değil, sermaye sahibi de oldu. Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) olarak oluşturulmuş olan, sermaye grubu, Türkiye’nin ilk beş sermaye gruplarından birisi haline geldi. Ordu sadece cunta yaparak erke el koymuyordu. Her türlü yasal denetim ve basın yayın kurumlarının bilgisi dışında kalarak, çeşitli kampanya vb. gibi yöntemlerle sermaye birikimi de sağlıyordu.

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

düşmanlık derecesinin tersi olan

intibaını yarattı. Dolaysıyla, orduyu, bulunduğu maddi, manevi konumundan geriye itti ve itmeye devam ediyor. 
Ordu’nun eski yerinden oynatılarak yeni ve başka bir yere konumlandırılması, Türkiye nin iç ve dış politikasında çok önemli bir başkalaşımın oluşturulması anlamına da geliyor. Söz konusu başkalaşım, dış politikada yüz seksen derecelik bir dönüşe yol açtı. Birkaç yıl öncesinin, düşman olarak belirtilen ülkeleriyle, şimdi düşmanlık derecesinin tersi olan dostluk ilişkileri içerisine girildi. Dış politikadaki bu değişim kadarı henüz içerde olmadı. Ama olacağı kesin gibi. Hala bazı insanlar yapmış oldukları konuşmalar, yazmış olduğu yazılar nedeniyle yargılanıp caza giyseler de, eskisi ile mukayese edilemeyecek kadar geniş bir tartışma ortamı oluştu. Kürt sözcüğü eskisi kadar ürkütücü değil. Özerklik, federasyon, bağımsız devlet kurma gibi konular tartışılabiliyor. Tartışma alanlarında bazı esnemeler olsa da henüz bir burjuva demokratik ortam oluşmuş değil. İlerde oluşup, oluşmayacağı da fazla net gözükmüyor. Buna rağmen iki önemli soruya net yanıtlar vermek gerekiyor.
Birincisi; emperyalizm neden böyle bir politika izliyor, ikincisi; buna karşın sol geleceğe yönelik olarak nasıl bir politika izlemeli?

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Bir zamanlar, Sovyetler Birliğine,

Bir zamanlar, Sovyetler Birliğine, sosyalistlere karşı tam bir işbirliği yaptığı emperyalizm, Sovyetler Birliği yıkılıp, sosyalist sistem çökünce, ordu da Türkiye solunu, sosyalistlerini bitirince ordunun tarihsel ve nesnel görevi de bitmiş oldu. Gelinen noktada, globalizmin artık o zamanki gibi bir orduya gereksinimi kalmadı. O nedenle de söz konusu zamana kadar “kahraman” olarak lanse ettiği orduyu, şehit ailelerine, onların çocuklarını öldürten bir “hain” olarak göstermeye başladı. PKK ile Çıkan çatışma ve baskınlarda, uydu görüntülerini, Her on’ların çekmiş olduğu resimleri yayınlayarak, kamuoyunda, Orduyu PKK ile iş birliği yaparak, kendi çocuklarını öldürttüğü 

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

deşifre edildi. Nedeni meçhul.

Bütün bunlar, İlker Başbuğ’un Genel Kurmay Başkanlığı döneminde yapıldı. 2002,2003,2004 de yapılmış olan planlar 2009, 2010 da deşifre edildi. Nedeni meçhul. Hilmi Özkök’ ün Genel Kurmay Başkanlığı döneminde yapılmış olan “Balyoz harekatı, Şeriata karşı mücadele Planı” gibi planlar İlker Başbuğ’ un Genel Kurmay Başkanlığı döneminde, üstelik Hilmi Özkök’ ün tanıklığı da kullanılarak açığa çıkartıldı. Kuşkusuz ne bu planları, ne de zamanlamasını yapan AKP’ dir. Geçmişte orduyu cuntalara yönelten de, Türkiye halklarına düşmanca davranış içine sokanda, Toplumun dokusunu değiştirmeye yönelten de ve bu gün eski tahtından indirip, prestijini yerlerden sürükleten de başta ABD olmak üzere diğer emperyalist güçlerdir. Gerektiği zaman, gerektiği kadar kullandılar, gereksinimleri bitince de, yerden yere vurarak, yeni bir konuma sürüklüyorlar.

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

seksen yıldır oturduğu,

Türk Ordusu, kendisine ait olmayan bir zamanlama ve planlama ile seksen yıldır oturduğu, kürsüsünden aşağıya indiriliyor. Tek kelime ile ordu eski saltanatını kaybediyor. Toplum nezdinde açık, açık, teşhir edilmesi, itibardan düşürülmesi, Genel Kurmay Başkanının yok dediği belgenin birkaç gün sonra basına sızdırılması, Genel Kurmay Başkanının defalarca yalancı konumuna düşürülmesi, ordunun bizzat kurduğu ve sayısız cinayet işletmiş olduğu JİTEM, Kont Gerilla, Gladyo, TİT, Ergenekon gibi katil yapılanmaların deşifre edilerek, ordunun yurdu koruyan fedakar bir kurum değil, halkı katleden, çok kirli işlerle uğraşan bir yapılanma olduğu toplum gözünde netleştiriliyor. En önemlisi de, çok usta olduğu cunta yapma planlarının deşifre edilmesi ve en yetenekli olduğu cunta yapma fırsatının elinden alınmasıdır.

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Ayrıca, bir çok haklı nedenle,

Ayrıca, bir çok haklı nedenle, solun önemli bir kesimini oluşturan, Kürt Özgürlük hareketi, Alevi dinamizmi sol, sosyalistlerle ayrı kulvarlarda devam ediyor. Ayrı kulvarlarda devam eden güçlerin hiç birisi, sadece kendi dinamizmi ile, diğerlerini toparlama, sistem karşıtı güçlü bir alternatif yaratma gücüne ve şansına sahip değil. Her üçünün de birbirine önemli gereksinimi var. Sistemin yaşamakta olduğu ve bazı konularda da çıkışsızlık içine girdiği şu ortamı değerlendirerek, bir yapı yaratmak gerekirken, sistemin önüne atmış olduğu ve sistemin hiçbir partisinin ilgilenmediği,Anayasanın eski maddelerinin mi yoksa yenilerinin mi daha “demokratik” olduğu ikilemi ile zaman öldürüyor. Sürece, kendi iradesi ile müdahil olamıyor.

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Kürt sorunudur. Kürt sorununu,

Halbuki, solun, her fırsatta, bir güç olma, sistem alternatifi yaratma, iktidara aday olma gibi bir sorumluluğu ve görevi var. O da yetmez, emekçilere, halklara karşı da bir tarihsel borcu duruyor. Söz konusu borç, Türkiye’nin ve halkların en önemli sorunu haline gelmiş olan Kürt sorunudur. Kürt sorununu, ulusların kendi kaderini tayın hakkı temelinde, bilimsel yöntemlerle, Türkiye’nin gündemine sosyalistler getirdiler. Onlarca yıllık Kürt sorununa bilimsel bir içerik kazandırdılar. Kürt halkı, bu bilimsel temelde oluşan Özgürlük hareketine destek vererek, kendi sorununa sahip çıktı. Önemli kazanımlar sağlayarak, sürecin sonuna yaklaştı. Artık fiili kazanımlarını yasal ve anayasal kazanımlarla kalıcılaştırmak istiyor. Sistem, ağır depresyonlarla, bir iç başkalaşım yaşarken, sosyalistlerin; Özgürlük hareketi ile dayanışarak, Kürt halkıyla sağlam bağlar kurup, Türkiye’nin ve halkların bu en önemli sorununun çözüm önerilerini sisteme dayatması gerekiyor.

samsun escort kategorisine gönderildi | Yorum bırakın